Audyt z radnymi w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu

Share Button

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, w środę 19.09.2018 r. o godz. 17:00 odbył się audyt infrastruktury rowerowej z radnymi. Zaproszenie otrzymali radni miejscy oraz powiatowi. Na audycie zjawili się: Edyta Lipniowiecka oraz Włodzimierz Radek reprezentujący radę miasta, niestety radnych powiatowych nie było.

 

Świdnik jest miastem, w którym jeździ się z roku na rok coraz lepiej. Co roku obserwujemy wzrost liczby rowerzystów. Każdego roku ze względu na ilość rowerzystów wzrastają oczekiwania dotyczące rozwoju infrastruktury rowerowej wobec administracji. Jeżeli wszystkie inwestycje dostaną finansowanie oraz pozwolenia, w przeciągu najbliższych dwóch lat zrealizowany będzie praktycznie cały kręgosłup infrastruktury rowerowej.

Planowane inwestycje to:

 • Mobilny LOF w ramach którego powstanie infrastruktura pieszo-rowerowa od Dworca PKP Wschód do Dworca PKP Miasto,
 • Zielony LOF w ramach którego powstanie infrastruktura pieszo-rowerowa na osiedlu Brzeziny wzdłuż nasypu od ulicy Akacjowej aż do ul. Wyszyńskiego a następnie od ul. Spadochroniarzy aż do Alei Lotników Polskich,
 • NSZZ Solidarność – powstanie infrastruktura rowerowa,
 • Kusocińskiego – jak wyżej,
 • Kopernika – jak wyżej,
 • Racławicka – jak wyżej,
 • Armii Krajowej – jak wyżej,
 • Maczka – jak wyżej,

Audyt poświęcony był w większości wyzwaniom z jakimi nasze miasto mierzy się, żeby być miastem przyjaznym do poruszania się rowerami.

 

1. Jak bezpiecznie dojechać do szkoły, targu oraz WSK?

Pierwszy punkt, który odwiedziliśmy to fragment ulicy Wyszyńskiego (odcinek Niepodległości Okulickiego). Jest to główna arteria miasta łącząca centrum z Zespołem Szkół Nr 1 im. C.K. Norwida, I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku, targiem oraz główną droga do WSK. Codziennie w godzinach szczytu komunikacyjnego przypadającego na godz 6:30-8:30 oraz 15:00-17:00 na tym odcinku przejeżdża około 150 rowerzystów. Ponad 80% z nich jedzie w tym miejscu po chodniku.

Ulica Wyszyńskiego jest ulicą dwukierunkową. Pas drogowy od strony wschodniej oraz zachodniej nie daje możliwości przeprowadzenia ciągłej wydzielonej infrastruktury rowerowej.

Podczas spotkania dyskutowaliśmy o zmianie organizacji ruchu z ulicy dwukierunkowej na jednokierunkową wraz z wyznaczeniem obukierunkowych pasów rowerowych.

Takie rozwiązanie uporządkowałoby ruch rowerowy na tym odcinku i stworzyło bezpieczną infrastrukturę prowadzącą aż do w/w szkół.

Aby sprawdzić ilość i strukturę poruszania się kierowców oraz rowerzystów  rekomendowane jest przeprowadzenie badań ruchu samochodowego oraz rowerowego na tym odcinku ulic oraz na sąsiednich ulicach Baczyńskiego oraz Wyspiańskiego.

2. Czy infrastruktura pieszo rowerowa będzie przejezdna?

Realizacja projektu Mobilny LOF i budowa infrastruktury rowerowej łączącej stację PKP Wschód ze stacją PKP Miasto (planowany dworzec przesiadkowy).

Infrastruktura pieszo-rowerowa przebiegać będzie wzdłuż ulicy Targowej. Obecnie zarówno ruch samochodowy jak i ilość oraz lokalizacja stoisk handlowych jest nieuporządkowana. Już na tym etapie zwróciliśmy uwagę na problemy komunikacyjne. Po wybudowaniu infrastruktury należy wprowadzić jasne reguły tak, aby handel nie zakłócał poruszania się pieszych oraz rowerzystów wzdłuż wyznaczonych ciągów.

3. Czy parkowanie jest bezpieczne?

Sprawdziliśmy to na ul. Kosynierów obok przejścia dla pieszych wiodącego w stronę Kościoła Rzymskokatolickiego pw. Chrystusa Odkupiciela. Na miejscu okazało się, że miejsca parkingowe są wyznaczone niezgodnie z przepisami Prawa o Ruchu Drogowym
Art. 49.
1. Zabrania się zatrzymania pojazdu:

 • na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania;
 • na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

Na miejscu okazało się, że w nieprawidłowych miejscach wyznaczone są  parkingi są dla osób z niepełnosprawnościami, potocznie zwanymi niebieskimi kopertami. Niestety, to nie jest odosobniony przypadek w Świdniku.

W takich miejscach widoczność jest ograniczona, co może wpływać na zwiększenie ryzyka wypadów z udziałem pieszych.

Rekomendowane jest przeprowadzenie audytów prawidłowego wyznaczenia miejsc parkingowych w całym mieście.

4. Dziki Wschód – jak poruszać się po osiedlu Wschód?

Osiedle Wschód nie posiada dróg dla rowerów, osoby poruszające się rowerem robią to nielegalnie. Liczba mieszkańców to około 5 000 osób.

W tym miejscu w 2017 roku powstała pochylnia, która została złożona jako propozycja w ramach Budżetu Obywatelskiego oraz uzyskała uznanie mieszkańców. Pochylnia jest „bramą wjazdową” dla rodziców z wózkami, osób poruszających się na wózkach oraz dla rowerzystów.

Niestety ale ta inwestycj do tej pory nie jest oznakowana znakami pionowymi oraz poziomymi. Pochylnia niestety także nie spełnia przepisów:
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, mówi:

Paragraf 45
5. Pochylenie podłużne pochylni dla ruchu pieszych nie powinno być większe niż 8%, a wyjątkowo 10%, gdy długość
jej nie przekracza 10 m lub w wypadku pochylni zadaszonej. Jeżeli długość pochylni jest większa niż 10 m, to należy ją podzielić na krótsze odcinki przedzielone pośrednimi spocznikami, spełniające następujące warunki:
1) różnica poziomów między sąsiednimi spocznikami nie jest większa niż 0,80 m;
2) długość odcinka pochylni nie jest większa niż 8 m;
3) długość spoczników nie jest mniejsza niż 1,5 m;
4) każdy odcinek pochylni powinien rozpoczynać się i kończyć spocznikiem.

Nasza pochylnia ma około 25m i nie posiada spoczników.

Rekomendacje:

 • Proponujemy wybudowanie drogi dla rowerów. Działki znajdują się w posiadaniu Urzędu Miasta Świdnik oraz Spółdzielni Mieszkaniowej Świdnik. Droga dla rowerów miałaby się zaczynać i łączyć ulicę Niepodległości z ul. Armii Krajowej na wysokości „Galanta”. Jej długość wyniosłaby około 400m. Sugerujemy, aby droga była wykonana z nawierzchni bitumicznej.
 • Stworzenie pochylni zgodnie z przepisami.
 • Oznakowanie pionowe oraz poziome pochylni.

5. Jak dojechać do szkoły?

W ramach Zielonego LOF powstanie dość ważna i bardzo dobra inwestycja, w ramach której zostanie wybudowania infrastruktura rowerowa przebiegająca wzdłuż nasypu od ul, Akacjowej aż do ul. Wyszyńskiego.

Infrastruktura rowerowa nie łączy się ze wschodnią bramą Szkoły Podstawowej nr 1, a jest to najkrótsza i najbezpieczniejsza trasa dla dzieci biegnąca od strony wschodniej osiedla Brzeziny.

Rekomendacje:

Zalecane jest stworzenie łącznika rowerowego, który połączyłby powstającą infrastrukturę z wschodnią bramą Szkoły Podstawowej nr 5.

 

Maciej Lubaś

Świdnik Miasto Dla Rowerów