Rekomendacje dla przebudowy drogi powiatowej 2023L Mełgiew – Milejów

Share Button

Rekomendacje dotyczą przebudowy odcinka drogi od ronda w Mełgwi, dalej w ciągu ul Kościelnej aż do granicy powiatu świdnickiego/granicy miejscowości Dominów.

 

Droga ta jest istotną trasą w powiecie łączącą Milejów z Mełgwią, a dalej także ze Świdnikiem. Na trasie tej położony jest także Dominów. Niestety wzdłuż drogi nie istnieje żadna infrastruktura dla rowerzystów, a trakty piesze są obecne jedynie wzdłuż krótkich odcinków trasy przez co jedyną bezpieczną metodą poruszania się na tym obszarze jest jazda samochodem. Jest to duże utrudnienie, zwłaszcza dla osób w podeszłym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami. W związku z planami przebudowy drogi przesyłamy do Starostwa Powiatowego w Świdniku zbiór rekomendacji oraz wytycznych, które wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa tej drogi przez osoby niezmotoryzowane.

Mełgiew-Milejów

  1. Nawierzchnia dla pieszych i rowerzystów powinna być bitumiczna, wykonana z dwóch warstw (3+3cm).
  2. Wzdłuż ulicy, na całej długości rekomendowane jest powstanie wydzielonej drogi dla rowerów po jednej stronie jezdni, a na terenie Mełgwi dodatkowego chodnika po drugiej stronie jezdni.
  3. Infrastruktura piesza oraz rowerowa powinna być specjalnie oznakowana.
  4. Rekomendowane są najkrótsze drogi (brak odgięć, które powodują wydłużenie czasu poruszania się pieszych i rowerzystów).
  5. Obok przejść dla pieszych powinny powstać przejazdy rowerowe.
  6. Przejścia wraz z przejazdami rowerowymi powinny być doświetlane punktowo za pomocą dodatkowych latarni.
  7. Należy przyjąć dużą uwagę na zachowanie stanu drzew w trakcie projektowania drogi.
  8. Miejsca parkingowe należy odseparować od ciągów pieszych i rowerowych.
  9. Na łuku drogi w miejscowości Mełgiew należy zastosować ograniczenie prędkości i wprowadzić fizyczne uspokojenie ruchu.

 

Ad.1. Ciągłe starzenie się społeczeństwa wpływa na motorykę ruchową. Osoby starsze poruszają się wolniej oraz bardzo często o lasce. Trudności w poruszaniu mogą dotyczyć także osób poruszających się na wózku, rodziców z dziećmi. Polskie prawo uznaje za pieszych także rolkarzy. Nawierzchnia z kostki brukowej wpływa niekorzystnie na efektywność poruszania się. Nawierzchnie powinny być wykonane z mas bitumicznych w dwóch warstwach, każda o grubości 3cm (łącznie 6cm). Krawężniki w obrębie przejść dla pieszych oraz przejazdów rowerowych powinny być wyrównane do poziomu jezdni, bez uskoku (0cm wysokości).

 

Ad.2. Na całej długości trasy rekomendowane jest wybudowanie wydzielonej dwukierunkowej drogi dla rowerów po jednej stronie jezdni. Pas drogowy pozwala na tej trasie na zachowanie 2m szerokości drogi. Ze względu na to, że pas drogowy na tym odcinku ma różną szerokość (11-16m), zaleca się by w miejscach szerszych zastosować separację drogi dla rowerów od jezdni samochodowej za pomocą pasa zieleni. Taka możliwość istnieje przede wszystkim na terenie miejscowości Dominów, gdzie pas drogowy jest znacznie szerszy. Zastosowanie drogi dla rowerów przy braku chodnika pozwala na korzystanie z tego typu infrastruktury także pieszym. Dodatkowo, na terenie Mełgwi rekomenduje się budowę chodnika po drugiej stronie jezdni.

Ad.3. Przy drodze dla rowerów powinno powstać oznakowanie poziome i pionowe. Oznakowanie pionowe powinno być w wersji pomniejszonej, tak by było lepiej widoczne dla rowerzystów i pieszych. Ten typ oznakowania pomaga także zachować kierowcom większe skupienie na znakach wzdłuż jezdni samochodowej, gdyż niepotrzebnie ich nie rozprasza. Zmniejszone znaki drogowe stosowane są od kilku lat w Lublinie.

 

Ad.4. Podczas projektowania infrastruktury rowerowej należy przyjąć zasady projektowania C.R.O.W.

a) Spójność tras rowerowych przejawiająca się ciągłością połączeń i łatwością w wyborze wariantowania przejazdów, pozwalająca na odbycie 100% podróży od źródła do celu na rowerze.

b) Bezpośredniość, która informuje o tym, że trasa powinna być optymalnie krótka pomiędzy początkiem podróży a celem.

c) Atrakcyjność. Trasa atrakcyjna to nie tylko ciekawie urządzony wycinek przestrzeni, ale także odpowiedni poziom bezpieczeństwa wyrażony: oświetleniem czy czytelnością trasy.

d) Bezpieczeństwo w wąskim ujęciu, czyli bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W tym przypadku zwraca się szczególną uwagę na rozdzielenie różnych form ruchu drogowego, czytelne skrzyżowania, dobre oznakowanie i odpowiednią ogólną czytelność zagospodarowania tras rowerowych.

e) Wygoda. Dla wygodnego podróżowania rowerem niezbędna jest: równa nawierzchnia. Małe nachylenia powierzchni, mało utrudnień w ruchu (tj. słupki, kosze), czy brak konieczności manewrowania pomiędzy pieszymi oraz zaparkowanymi samochodami, wpływają nie tylko na jakość podróży ale także na komfort psychiczny.

Pobierz publikacją pn. Postaw na rower. Podręcznik projektowania przyjaznej dla rowerów infrastruktury

 

Ad.5 Liczba przejść dla pieszych w obecnym układzie drogowym jest odpowiednia i daje możliwość bezpiecznego przekraczania jezdni w miejscach o wzmożonym ruchu pieszych. W takich miejscach powinny jednak powstać obok przejść także przejazdy dla rowerzystów.

 

Ad.6 Każde przejście dla pieszych oraz przejazd rowerowy powinien być wyposażony w dodatkowe doświetlenie punktowe. Jest to rozwiązanie wyraźnie zwiększające widoczność niechronionych uczestników ruchu przez kierowców. Inne metody, takie jak „kocie oczka” zamontowane w jezdni lub znaki pulsujące wpływają jedynie na zwiększoną uwagę kierowcy, nie zwiększając widoczności innych uczestników ruchu.

http://marcinbrosz.pl/doswietlenie-przejsc-dla-pieszych/

Ad.7 Wzdłuż trasy, w miejscowości Dominów istnieje dosyć bogate zadrzewienie. Są to głównie duże drzewa dające cień mieszkańcom. Zaleca się, by w trakcie projektowania wziąć pod uwagę istniejące drzewa i poprowadzić infrastrukturę tak, by w możliwie największym stopniu zapobiec ich wycince. W przypadku braku takiej możliwości, należy zastosować nasadzenia kompensacyjne.

Ad.8. W okolicach parkingów często zaobserwować można samochody parkujące na chodnikach lub drogach rowerowych uniemożliwiając bezpieczne poruszanie się pieszych oraz rowerzystów. Jest to szczególne utrudnienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Zaleca się, by wszelkie miejsca wydzielone dla pieszych oraz rowerzystów, na które istnieje potencjalna możliwość wjazdu samochodem (tzn. pozwala na to odpowiednia szerokość) były odseparowane od miejsc parkingowych i zablokowane dla samochodów za pomocą np. betonowych bloków, słupków, donic lub stojaków rowerowych.

Ad.9. Na odcinku ul. Kościelnej od ul. Piaseckiej do Al. Józefa Żyszkiewicza w Mełgwi droga przebiega w formie dosyć ostrego łuku. Sprzyja to istnieniu niebezpiecznych sytuacji z udziałem pieszych oraz rowerzystów.

Zaleca się by na tym odcinku wprowadzić ograniczenie prędkości do 30km/h oraz wybudować wyniesione przejścia dla pieszych oraz przejazdy rowerowe w okolicy Kościoła pw. Św. Wita.

Tego rodzaju infrastrukturę rekomenduje się także w miejscu obecnego przejścia dla pieszych obok Szkoły Podstawowej w Dominowie. Zapewni to poprawę bezpieczeństwa w miejscach najbardziej uczęszczanych przez pieszych i rowerzystów.


Jonasz Bryk